Regulamin świadczenia usług przez Biuro Tłumaczeń RHINO

§ 1 Warunki ogólne

 1. Biuro Tłumaczeń RHINO, zwane dalej Biurem wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższym regulaminem, jak i aktualnym cennikiem publikowanym na stronie internetowej http://tlumaczymy.eu
 2. Korzystając z usług Biura Klient akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.
 3. Biuro zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny.
 4. Biuro wraz ze stroną zlecającą tłumaczenie mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie
 5. Biuro zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, jak również w cenniku usług.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2 Cennik i płatności

 1. Biuro jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Cennik usług świadczonych przez Biuro jest dostępny na stronie internetowej http://tlumaczymy.eu
 3. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu przysięgłym obejmuje 1125 znaków wraz ze spacjami, w tłumaczeniu zwykłym - 1600
 4. Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w tekście wyjściowym. Każda rozpoczęta strona jest liczona jako cała.
 5. Biuro podejmuje się wykonać tłumaczenie pisemne w następujących terminach:
  • standardowym - 2 dni robocze
  • expresowym - 1 dzień roboczy
 6. Klient ma prawo odwołać realizację tłumaczenia w dowolnym momencie.
  1. Odwołując realizacje tłumaczenia w trakcie jego wykonywania lub już po jego wykonaniu, Klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za całość tłumaczenia.
  2. Odwołanie realizacji zlecenia musi nastąpić w formie pisemnej; osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą e-mail.
 7. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro za tłumaczenie.
 8. Za nieterminowe płatności Biuro będzie pobierać odsetki w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.

§ 3 Reklamacje

 1. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tłumaczenia wykonanego przez Biuro przed dokonaniem zapłaty - w tym przekazanie lub udostępnienie tłumaczenia osobom trzecim - jest uważane za przyjecie tłumaczenia bez zastrzeżeń.
 2. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamacje wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu.
 3. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.
 4. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej; osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą e-mail.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Dane osobowe i kontakt telefoniczny oraz internetowy lub listowy i podpis osoby formułującej zastrzeżenia,
  2. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów, powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.
 6. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie.
 7. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.
 8. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym nie są uwzględniane.
 9. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności, bądź błędów w tekście oryginału.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikających z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techn. (np.: przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.)

§ 5 Poufność

 • Przyjmując zlecenie Klienta Biuro zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności tekstów i danych, które w żadnym przypadku nie mogą służyć innym celom niż te, dla których je uzyskano. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych, wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Copyright © Biuro Tłumaczeń Językowych        designed by PSNET         o nas | polityka jakości | cennik | zamówienia | współpraca | kontakt