HOSTING DOMENY O NAS FAQ KONTAKT niedziela - 19 styczeń 2020
koszyk jest pusty ...
§1 Przedmiot umowy
 1. Poniższy regulamin określa zasady zakładania i użytkowania kont hostingowych oraz wszelkich innych usług na serwerach należących do PSNET, znajdujących się w serwisie www.psnet.pl (zwanym dalej PSNET) Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 2. Dokonanie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
  PSNET zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich swoich Klientów w panelu administracyjno-informacyjnym, do którego każdy Klient dostanie dostęp w momencie aktywacji konta w PSNET z 20 dniowym wyprzedzeniem.
§2 Prywatność
 1. PSNET zapewnia prywatność poczty elektronicznej Swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe PSNET.
 2. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 3. PSNET nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem organów państwowych posiadających odpowiednie uprawnienia.
 4. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez PSNET w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Abonenta.
§3 Opłaty
 1. Wszystkie usługi aktywowane są po uiszczeniu stosownej kwoty, (poza bezpłatnymi kontami testowymi) wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie PSNET (aktywujemy konto na podstawie czytelnego kwitu wpłaty przesłanego mailem na adres biuro@psnet.pl) - jednakże jeśli z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od PSNET pieniądze nie dotrą na Nasze Konto, możemy zablokować usługę.
 2. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym, przelewem bankowym, gotówką, oraz korzystając z płatności elektronicznych to konto zostanie aktywowane przez PSNET w przeciągu 24h (w dni robocze poniedziałek- piątek) od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto PSNET lub otrzymania przez nas czytelnego dowodu wpłaty mailem.
 3. Przed końcem okresu rozliczeniowego, do Abonenta zostanie wysłana faktura proforma na konto mailowe podane przy składaniu zamówienia z prośba o opłacenie przedłużenia usług, jej nie opłacenie będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 4. Abonent zostanie poinformowany telefonicznie o wyłączeniu konta jak i o zbliżającym się terminie wygaśnięcia domen (o ile PSNET będzie w posiadaniu prawidłowego aktualnego numeru telefonicznego Klienta).
 5. Faktury za Serwery Dedykowane, opłacane miesięcznie muszą być uregulowane na 14 dni przed kolejnym terminem rozliczeniowym, w innym przypadku PSNET zastrzega sobie prawo do zablokowania serwera.
 6. Domeny zostaną przedłużone na następny okres rozliczeniowy tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez PSNET wpłaty na konto bądź czytelnego dowodu wpłaty mailem.
 7. PSNET zarzeka, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.

§4 Odpowiedzialność PSNET
 1. Serwery PSNET są dostępne dla Abonentów przez całą dobę. PSNET zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami, klęskami żywiołowymi.
 2. W przypadku konieczności odłączenia części usług PSNET zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Za brak dostępu do serwerów PSNET z winy PSNET trwających powyżej 24h PSNET zobowiązuje się do zwrotu dwukrotnej stawki za okres niedziałania konta.
 4. PSNET nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów PSNET powstałe w wyniku:
  - przerwania połączenia niezawinione przez PSNET,
  - kataklizmów,
  - działanie czynników i osób trzecich,
  - nieprawidłowego użytkowania kont,
  - nieotrzymania poczty elektronicznej.
 5. PSNET nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 6. Aktywacja konta następuje po okazaniu dowodu wpłaty lub wpłynięciu pieniędzy na konto.
 7. PSNET zobowiązuje się wykonywać kopie zapasowe i składować je na niezależnych serwerach.
 8. Klient ma prawo żądać pisemnie zwrotu kosztów nieudanego Transferu Domeny w ciągu 2 miesięcy i 14 dni od wpłaty, po tym terminie nie zwracamy opłaty za nieudany transfer.
§5 Odpowiedzialność Abonenta
 1. Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. Okres wypowiedzenia umowy na użytkowanie serwerów dedykowanych wynosi 1 miesiąc. Osoby korzystające z serwerów dedykowanych zobowiązane są poinformować PSNET o rezygnacji z 1 miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. PSNET zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
  Abonent działa na szkodę innych użytkowników PSNET lub użytkowników sieci Internet,
  Abonent dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
  nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 4. Awarie związane z nieprawidłowym działaniem serwerów, trwające powyżej 6 godzin, muszą być zgłoszone telefonicznie. Szczegóły dostępne są po zalogowaniu się przez stronę www.psnet.pl.
 5. Po stronie Abonenta leży aktualizacja danych kontaktowych, które można edytować po zalogowaniu się przez stronę www.psnet.pl.

§6 Ograniczenia
 1. Na swoich serwerach PSNET zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 2. W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom, PSNET zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 3. W przypadku zużycia 80% dopuszczalnych zasobów miesięcznego transferu system Cpanel wysyła automatyczne powiadomienie o zaistniałej sytuacji (jeżeli Abonent uzupełnił adres mail w systemie Cpanel). Po przekroczeniu limitu, strona zostaje zablokowana do czasu skontaktowania się z nami. Wyjściem z sytuacji jest dokupienie dodatkowych GB zgodnie z cennikiem lub przejście na wyższy pakiet.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od PSNET - nie będziemy mogli skontaktować się z klientem (zły mail lub telefon), a opłaty nie zostaną uiszczone terminowo PSNET zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi hostingowej w 10 dni od daty jej wygaśnięcia.
 5. Jeżeli do dnia wygaśnięcia polskiej domeny PSNET nie otrzyma opłaty za przedłużenie domeny - zostanie ona zablokowana automatycznie przez Nask.
 6. Nieprzedłużone domeny zagraniczne blokowane są automatycznie przez firmę, w której zostały zarejestrowane do 30 dni po terminie ich wygaśnięcia).
 7. PSNET nie odpowiada za złe dane klienta umieszczone w panelu, które klient może sam aktualizować logując sie na stronę www.psnet.pl).
§ Rozwiązanie umowy
 1. Rezygnacja z usług świadczonych przez PSNET na wniosek Abonenta nie zobowiązuje PSNET do zwrotu opłaty za usługi dodatkowe, gratis w pakiecie (t.j. Projekt strony internetowej, Samochodzik zabawka, etc.) - Zwrot będzie pomniejszony o koszt usług dodatkowych (w tym usług gratis) pakietu.
 2. Wypowiedzenie umowy na wniosek PSNET zobowiązuje PSNET do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe - chyba, że Abonent naruszył którykolwiek z punków regulaminu, w takim wypadku, wniosek o zwrot kosztów będzie nie uwzględniony.
 3. Umowa miedzy Abonentem a PSNET wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi
 4. Rezygnacja ze świadczonych przez PSNET usług oraz możliwość zwrotu poniesionych kosztów na rzecz klienta może nastąpić 30 dni od aktywacji konta czyli od wpłaty pieniędzy na konto PSNET.
§ Wystawianie faktur VAT
 1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez PSNET w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta na podane aktualne dane adresowe.
 2. Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Klienta. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.